วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โครงการ IS

ใบงานที่  3

 เรื่อง  “โครงการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง”

 Independent Study
ชื่อกลุ่ม    Slipknot
 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 10

สมาชิก       1.นายภูชิช     ชูสกุล
                    2.นายเหนือฟ้า   ชื่นอารมย์


1..ขั้นวางแผนการจัดทำโครงการ
เรื่อง ยอดอัฉริยะ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ผู้ร่วมโครงการ  (บุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่ม)

นาย ชวกร   สุริยานรากร
นาย ธนาธิป   แสงฤดี
นาย รัฐพงค์   เหลืองบำรุงรักษ์

ที่ปรึกษาโครงการ      ครูอัจฉรา  สุขขีมนต์


หลักการและเหตุผล     (ทำไมจึงสนใจทำเรื่องนี้)
เนื่องจาก ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของพวกเราในทุกๆด้าน
ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร ยานพาหนะ ยารักษาโรค และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ทางคณะผู้จัดทำ
จึงอยากทราบเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่เป็นต้นกำเนิดของเทคโนโลยีที่กล่าวมา 


วัตถุประสงค์โครงการ (ทำเพื่ออะไร)
1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์


ประเด็นปัญหา (คำถามที่ต้องการรู้)


เป้าหมาย /  สถานที่ดำเนินโครงการ (ทำที่ไหน)
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ และกองบิน 4


ระยะเวลา (ทำเมื่อใด)
2 สัปดาห์


งบประมาณ
1. กระดาษ A4                                      30 บาท/90แผ่น
2. หมึกพิมพ์                                         70 บาท/1กล่องผลที่คาดว่าจะได้รับ (นำไปใช้ประโยชน์อย่างไร)
1. เพื่อทราบถึงความเป็นมาของจุดกำเนิดของเทคโนโลยี
2. ใช้ในการคาดเดาอนาคตของเทคโนโลยี
3.ได้รู้ถึงประวัติของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้ดียิ่งขึ้น

แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ทำอย่างไร)
1.ตั้งหัวข้อในการศึกษาหาข้อมูล
2.กำหนดอุปกรณที่ต้องใช้
3.หาข้อมูลในเรื่องที่กำหนด
4.เรียบเรียงข้อมูล และนำมาเผยแพร่การประเมินผล

............................................................